Menu

OSOBY CHĘTNE DO UDZIAŁU W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

KOMUNIKAT

Załączniki

  1. KOMISJE.OBWODOWE.1..doc
  2. KOMISJE.OBWODOWE.2..doc
  3. wzor-wypelnionego-wniosku-kandydata-do-obwodowej-komisji-wyborczej.pdf

OSOBY CHĘTNE DO UDZIAŁU W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH PROSZONE SĄ O STAWIENNICTWO NA SALĘ KONFERNCYJNĄ, GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ COTYGODNIOWE SPOTKANIA Z PRACOWNIKAMI METRON W NAJBLIŻSZY CZWARTEK 20.09.2018 R. O GODZ. 10.00 WRAZ Z DOWODEM OSOBISTYM.

Zgłoszenia będzie dokonywać Pan Prezes zarządu Metronu Pan Leszek Pilarski w dniu 21.09.2018 r. w Urzędzie Miasta w Toruniu w pokoju nr 34 przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 w godz. 7.30-15.30.

Osoby spoza Torunia zgłaszające chęć udziału w komisji obwodowej poza Torunie proszone są o kontakt jak najszybszy - osoby te będą musiały zostać zgłoszone w gminie, przy której utworzona będzie obwodowa komisja wyborcza, w której chcą brać udział. Osoby te nie mogą być zgłoszone w urzędzie miasta Torunia.

 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mają prawo dorobić do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia.

Tym samym pracownicy Metronu będą mogli brać udział w obwodowych komisjach wyborczych, także Ci, którzy zarejestrują się jako osoby bezrobotne.

 

Każdy z obwodów wyborczych ma 2 komisje: ds. przeprowadzania wyborów i ds. ustalania wyników wyborów. Max ilość członków jednej komisji to 9 osób, przy czym po jednym miejscu ma zarezerwowany PSL i PiS jeżeli zgłoszą swoich kandydatów. Pozostaje zatem co najmniej po 7 miejsc do obsadzenia w każdej komisji.

W Toruniu mamy 112 obwodów, a biorąc pod uwagę fakt, że każdy obwód musi mieć dwie komisje do obsadzenia jest łącznie 224 komisji po 9 osób każda (lub po 7 gdy PSL i PiS zgłoszą swoich kandydatów).

 

Osoby mieszkające poza Toruniem mogą być zgłaszani oczywiście do komisji odwodowych w miejscu swojego faktycznego miejsca zamieszkania (pod warunkiem, że figurują w rejestrze wyborców na terenie województwa kujawsko - pomorskiego).

 

Ważna jest kolejność – nr 1 na liście ma w zasadzie zawsze szanse wyboru do komisji. Każdy zatem z naszych pracowników musi znaleźć się na pierwszym miejscu, żeby miał szansę uczestnictwa w komisji. Ilość komisji przekracza ilość naszych pracowników więc wszyscy nasi pracownicy mogą znaleźć się na liście z nr 1. 

 

Według informacji z Komitetu Wyborczego Wolni i Solidarni wynika, że stawka wynagrodzenia członka komisji obwodowej to 340 zł za I turę i  170 zł za II turę.

 

Z informacji Delegatury Państwowej Komisji Wyborczej w Toruniu wynika, że każdy kandydat musi bezwzględnie podać numer telefonu do kontaktu aby ułatwić kontakt z urzędem.

 

UWAGA: warunek bezwzględny wyboru do komisji obwodowej to wskazanie w formularzu adresu zameldowania na pobyt stały na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Adres zameldowania na pobyt czasowy nie daje uprawnienia do zasiadania w komisji odwodowej.

Jeżeli ktoś nie ma adresu stałego zameldowania na terenie województwa kujawsko – pomorskiego musi wówczas być zarejestrowany na terenie naszego województwa w rejestrze wyborców – jeżeli byłaby taka rejestracja konieczna bardzo prosimy aby w urzędzie miasta Torunia (Wydział Spraw Administracyjnych, ul. Batorego 38/40, II piętro) poprosić aby na później na czwartek 20.09.2018 r. została wydana decyzja ponieważ urząd ma 3 na jej wydanie  (to informacja z Urząd Miasta Torunia). Inaczej nie będzie możliwości udziału w komisji obwodowej na terenie naszego województwa.

Jeżeli dana osoba nie jest na stałe zameldowana na terenie naszego województwa bądź nie figuruje w rejestrze wyborców nie może być członkiem komisji obwodowej na terenie naszego województwa.

 

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

6) osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

 

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1) kandydat w wyborach;

2) komisarz wyborczy;

3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

5) urzędnik wyborczy;

6) mąż zaufania;

7) obserwator społeczny;

8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

a) małżonkiem,

b) wstępnym,

c) zstępnym,

d) rodzeństwem,

e) małżonkiem zstępnego lub przysposobionego,

f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia;

9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu

 

 

Klikając na poniższy link możemy zorientować się jakie są obwody w całym naszym województwie – tak aby dopasować Państwu obwód najbliżej miejsca gdzie Państwo fatycznie zamieszkują:

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody/040000

 

 

UWAGA:

1) jeżeli pojawi się wątpliwość co do statusu osoby bezrobotnej proszę o kontakt z działem prawnym spółki Metron.

Poniżej definicja osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit a-m z odesłaniem do art. 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2) zgłoszenie kandydatury do udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych nie daje gwarancji wyboru. Wszystko zależy od tego czy wszystkie komitety wyborcze zgłosiły kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz ilu kandydatów zgłosiły poszczególne komitety wyborcze. Najważniejsze jest jednak to, że osoby z numerem 1 na liście kandydatów w każdym z obwodów wyborczych mają ogromne szanse aby zostały wybrane. 

3) w załączeniu 2 formularze zgłaszania kandydatów do 2 rodzajów obwodowych komisji wyborczych. Osoby chętne do udziału w obwodowych komisjach wyborczych uzupełniają tylko część formularza (w załączeniu także wzór wypełnionej części formularza przez kandydata).

4) Dodatkowe informacje można uzyskać także w Urzędzie Miasta w Toruniu w pokoju nr 34 przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 w godz. 7.30-15.30, tel.: 56 61-18-762, 56 61-18-674.

 

 

 

Art. 2 [Słowniczek]

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g, lit. i, j, I oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

a) ukończyła 18 lat,

b) nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,

c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie
    pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

ca) nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
      Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i
    rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w
    indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

f) nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

    - zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

    - nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,

g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,

h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6,

l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

m) nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna;


Art. 1 [Zakres przedmiotowy]

3. Ustawa ma zastosowanie do:

1) obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych;

2) cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,

b) obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,

c) obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,

d) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,

e) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,

f) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

g) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107138 i 771),

h) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144art. 159 ust. 1art. 160art. 161art. 176art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

ha) posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

hb) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 185austawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1,

i) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

j) korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

k) ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 51107 i 650),

l) którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemców towarzyszących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 2 lit. a-c, jako członkowie rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650);

3a) cudzoziemców - członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. d, i, j oraz l;

4) cudzoziemców - członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posiadali zezwolenie na pobyt czasowy;

5) cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niewymienionych w pkt 2-4.

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108/110

adres do korespondencji:

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (I p.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru