Menu

Rok 2000 - Prywatyzacja FWiZ METRON

Przygotowania do prywatyzacji

Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego był długotrwały ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, konsultacje z pracownikami, organizacjami społecznymi i organem założycielskim, którym był Wojewoda Kujawsko - Pomorski. Spośród dwóch możliwych form dokonania procesu prywatyzacji (pośrednia i bezpośrednia) wybrano bezpośrednią, polegającą na likwidacji przedsiębiorstwa państwowego i oddaniu podmiotu w leasing spółce pracowniczej „Metron – Investment” sp. z o. o., którą założyło prawie 1300 pracowników FWiZ METRON 

Analizy i decyzje prywatyzacyjne

Prywatyzacja przedsiębiorstwa nie byłaby możliwa bez wykonania analiz ekonomicznych w tym przede wszystkim wartości przedsiębiorstwa jak i możliwości wykonania zobowiązań prywatyzacyjnych oraz stanu formalno - prawnego przez przedstawicieli Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Na podstawie danych ekonomicznych Wojewoda zwrócił się z wnioskiem do Rady Ministrów o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prywatyzacji w formie leasingu pracowniczego i taką zgodę po pozytywnej opinii Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów otrzymał.

 

Przesłanki prywatyzacji poprzez leasing pracowniczy

Cele przyświecające tej drodze prywatyzacji to przede wszystkim wskazanie szczególnego znaczenia firmy o wysokim potencjale badawczo-rozwojowym, jej znaczenia dla polskiej gospodarki poprzez prywatyzację przez polski kapitał, docenienie roli wysoko wykwalifikowanych pracowników w potencjale firmy oraz chęć zachowania miejsc pracy.

Zawarcie Umowy i jej warunki

W efekcie spółka „Metron – Investment” sp. z o. o. zawarła umowę prywatyzacyjną ze Skarbem Państwa na okres 10 lat od 01.01.2001 do 31.12.2010 r. Była to umowa o oddaniu przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Wodomierzy i Zegarów Metron w rozumieniu art. 55 1 kc (dalej PP) do odpłatnego korzystania spółce pracowniczej. Spółka tak jak byłe przedsiębiorstwo państwowe zajmowała się i zajmuje produkcją systemów opomiarowania mediów (woda, energia elektryczna, ciepło, gaz) w tym głównie  wodomierzy (jedna z największych firm w Europie).

Umowa została zawarta na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw i jej celem było finalne nabycie przez Metron sp. z o. o. na własność składników majątku ww. byłego przedsiębiorstwa państwowego

Umowa leasingowa zawierała bardzo rygorystyczne warunki (np. § 3 ust. 1, §4 ust. 1, §7 ust. 1 – ust. 7, § 10 ust. 1, § 10 ust. 3, §12 ust. 1 – ust. 2, § 13 ust. 1 – 5, § 15 lit c) ponieważ nakładała na spółkę szereg obowiązków i warunków korzystania z mienia byłego przedsiębiorstwa państwowego w postaci: 

​​​1.   zapłaty rat kapitałowych w kwocie 20 mln zl (dla porownania firma APATOR prywatyzowan tą samą ścieżką zaplacila 2 mln zł)

2.     zapłaty opłat dodatkowych w kwocie ok 10 mln zł

3.     spłaty zobowiązań byłego przedsiębiorstwa państwowego Fabryki Wodomierzy i Zegarów Metron, w tym 15 mln kredytów,

   4.     ponoszenia nakładów, w tym inwestycyjnych na kwotę blisko 27 mln zł, w tym przez za okres pierwszych trzech lat na kwotę ponad 15 mln zł, który to obowiązek zagrożony był wysoką karą umową,

  5.     utrzymania zatrudnienia przez okres pierwszych 3 lat na poziomie 800 pracowników, który to obowiązek zagrożony był karą umowną,

 6.     braku możliwości przystąpienia do spółki przez okres pierwszych dwóch lat inwestora bez zgody Skarbu Państwa,  

 7.     ponoszenia opłat o charakterze publicznoprawnym,

 8.     ponoszenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, (kwota ok 10 mln zł)

 9.     ponoszenia kosztów napraw i konserwacji mienia,

10.  ponoszenia kosztów ubezpieczenia mienia.

Łaczne obciążenia spółki  wynosiły ponad 80 mln zł w czasie trwania umowy.

 W przypadku rozwiązania umowy leasingowej, stosownie do §18 i §19 umowy 
         leasingowej:

1.     spółka zobowiązana była zwrócić przedmiot umowy w stanie odpowiadającym   jego normalnemu zużyciu,

2.     spółce nie przysługiwał zwrot wpłaconych należności w postaci rat kapitałowych i opłat dodatkowych oraz nakładów poniesionych na przedmiot umowy,

3.     Skarbowi Państwa zagwarantowano uprawnienie dochodzenia od spółki  naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy zgodnie z treścią art. 471 kc.

 Zwieńczeniem dokonanych przemian była zmiana nazwy spółki „Metron - Investment” sp.
       z o. o. na Metron Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń  co odzwierciedlało strategię rozwojową spółki

 

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108/110

adres do korespondencji:

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (I p.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru