Menu

Rok 2001

Skutki podniesienia oplat legalizacyjnych i dzialania naprawcze

1.Podwyżka opłat legalizacyjnych stanowiła główny czynnik powodujący pogorszenie sytuacji finansowej. Podwyżka spowodowała skokowy wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej aż o 40 % oraz systematyczne pogarszanie płynności firmy.

2.Spółka nie była w stanie skompensować tego wzrostu - podwyższeniem cen produktów, z którymi były one związane z powodu recesji na rynku budowlanym oraz złej koniunktury na rynku w pierwszych latach po 2000 roku. W konsekwencji nastąpił spadek wyników działalności, a zwłaszcza spadek sprzedaży i zwiększenie zadłużenia.

3.Wydatki związane ze wzrostem opłat legalizacyjnych zmniejszyły kapitał obrotowy
spółki, zmuszając jednocześnie do podjęcia nadzwyczajnych działań
restrukturyzacyjnych aby spełnić cele i założenia przyświecające prywatyzacji oraz
wywiązać się ze swoich zobowiązań. W efekcie podjęte zostały następujące czynności:

3.1.     rozmowy wraz z innymi producentami ze Skarbem Państwa podjęte od sierpnia 2001 r. w celu zrewidowania niekorzystnej dla gospodarki Państwa decyzji w tym firm i budżetu Skarbu Państwa (wpływy z tego tytułu zamiast wzrosnąć - spadły),

3.2.     rozmowy z bankami kredytującymi spółkę,

3.3.     rozmowy z pozostałymi wierzycielami spółki,

3.4.     wdrożenie  postępowania układowego, w ramach którego doszło m. in. do spłaty szeregu kredytów bankowych na kwotę ponad 13 mln zł a także do realizacji umowy leasingowej w zakresie obowiązku poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości przekraczającej pułap określony w umowie leasingowej: na 27 mln zł nakładów poniesiono aż 32 mln zł – wszystko po to aby wykonać umowę leasingową, a w efekcie uregulować zobowiązania spółki. Do wszczęcia postępowania układowego doszło dlatego, że spełnione zostały przesłanki, tj. Sąd potwierdził, że podwyżka opłat legalizacyjnych i jej skutki były nadzwyczajne, a tym samym sytuacja w jakiej znalazła się spółka na skutek podwyżki opłat legalizacyjnych również była nadzwyczajna i od niej niezależna,

3.5.     negocjacje z MSP w sprawie ustalenia warunków układu. MSP dysponował 57% głosów na zgromadzeniu Wierzycieli.

3.6.     poszukiwania inwestora strategicznego, który gotów był w efekcie zainwestować w spółkę. W efekcie doszło do zawarcia w postępowaniu układowym porozumienia z Seven Rock Menning LTD. Porozumienie zakładało dofinansowanie spółki oraz wdrożenie nowego profilu działalności,

4.realizacja programu restrukturyzacyjnego opracowanego w 2003 r

Stanowisko Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie postępowania ukladowego

1  Stanowisko MSP było zmienne w czasie przez z trzyletni okres negocjacji – od początkowo negatywnego poprzez przychylne (Minister powołał nawet komisję ds. METRON-u, której zadaniem było ustalenie warunków zawarcia układu).

1. W końcowym etapie na ponad 1000 wierzycieli tylko 6 było przeciw zawarciu układu w tym kluczowy. MSP dysponując 57 % wierzytelności głosował przeciw zawarciu układu, pomimo tego, że propozycje układowe zakładały w 100 % spłatę wierzytelności w latach zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy prywatyzacyjnej oraz złożonego oświadczenia, że po zatwierdzeniu układu spółka dokona konwersji wierzytelności SP na udziały w spółce.

2.Ponieważ ww. działanie przedstawiciela MSP godziło w interes SP, jak również w innych wierzycieli - spółka próbowała uzyskać podstawy ekonomiczne dla jawnie nieracjonalnego działania. Nie uzyskała odpowiedzi - dopiero w trakcie innych postępowań przedstawiciele MSP wskazali, że kalkulacji ekonomicznej nie było, a jakoby takie stanowisko zapadło na bliżej nieokreślonym spotkaniu w Ministerstwie.

3. Zmiany stanowiska można tłumaczyć w zasadzie głównie zmianami politycznymi w tym czasie, a w konsekwencji zmianami na stanowiska Ministra SP.

4.Oczywiście są i inne wątki zmiany nastawienia MSP…

5.Podczas podejmowania działań przez spółkę działań sanacyjnych okazało się, że Ministerstwo Finansów reprezentował Dyrektor Departamentu Zbigniew Boniuszko (autor podwyżki opłat legalizacyjnych) będący małżonkiem radczyni Ministra Skarbu Państwa (późniejszej Dyrektor Generalnej Ministerstwa Skarbu Państwa) reprezentującej Ministerstwo Skarbu Państwa Elżbiety Boniuszko. Ministerstwo finansów reprezentowane przez Zbigniewa Boniuszko było przeciwne obniżeniu opłat, natomiast Elżbieta Boniuszko nie dopuszczała do rozmów dotyczących poprawy sytuacji, ponadto sugerowała sprzedanie przedsiębiorstwa firmie giełdowej z branży elektromaszynowej (bez podania nazwy firmy).

Ostatecznie po wielu latach Ministerstwo Skarbu Państwa wskazało, że forma prywatyzacji przedsiębiorstwa była niewłaściwa (pomimo tego że Wojewoda Kujawsko-pomorski przeprowadził ją na podstawie analiz ekonomicznych, które jednak nie mogły uwzględniać tak drastycznego wzrostu opłat legalizacyjnych).

 

pdf2006-03-31_pismo_do_MSP_z_opinia_prf._Zedlera.pdf
pdf2006-04-03_oswiadczenie_spolki_-_konwersja_wierzytelnosci_na_udzialy.pdf

Umorzenie postępowania ukladowego - dalsze dzialania spółki

Umorzenie postępowania układowego spowodowało podjęcie przez spółkę dalszych czynności:

1.     dalsze rozmowy ze Skarbem Państwa,

2.     dalsze rozmowy z wierzycielami i zawarcie szeregu porozumień ugodowych,

3.     restrukturyzacja spółki,

4.     wdrażanie środków ochrony prawnej związanych z umorzeniem postępowania układowego, tj. skargi kasacyjnej z racji nieważności postępowania,

5.     dochodzenie na drodze sądowej i pozasądowej należności od Skarbu Państwa z tytułu wyrządzonej szkody w podwyżce opłat legalizacyjnych, której wysokość była zbliżona do wysokości zobowiązań spółki ujętych postępowaniem układowym:

5.1.w dniu 27 lipca 2006 r. Metron sp. z o. o. wezwał Skarb Państwa do zapłaty  odszkodowania w wysokości 39.713.149,28 zł z racji podwyższenia przez Skarb Państwa opłat legalizacyjnych bez uwzględnienia wysokości uzasadnionych kosztów oraz bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, od których to parametrów uzależnione było podwyższenie tych opłat.

5.2.w dniu 10 sierpnia 2006 r. Metron sp. z o. o. złożył Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenie o potrąceniu wierzytelności przysługujących Metron sp. z o. o. od Skarbu Państwa w wysokości 22.630.655,40 zł tytułem odszkodowania z tytułu niezgodnych z prawem wydania przez Ministra Finansów w latach 2001 – 2004 rozporządzeń w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy z wierzytelnościami przysługującymi Skarbowi Państwa względem Metron sp. z o. o. z tytułu rat kapitałowych z tyt. umowy leasingowej (18.000.000,00 zł), zmniejszenia opłaty dodatkowej za I i II kwartał z tytułu umowy leasingowej (1.812.199,20 zł) oraz opłaty dodatkowej za okres 01.01.2003 r. – 10.01.2011 r. liczonej zgodnie z warunkami umownymi spłat rat kapitałowych (2.818.456,20 zł). SP zakwestionował skuteczność potrącenia.

5.3.w dniu 6 października 2006 r. Metron sp. z o. o. wezwał Skarb Państwa do natychmiastowego przeniesienia na rzecz Metron sp. z o. o. własności przedmiotu umowy leasingowej w związku ze złożonym oświadczeniem o potrąceniu.

5.4.Brak pozytywnej reakcji ze strony Skarbu Państwa spowodował złożenie w dniu 12 października 2006 r. pozwu o zapłatę odszkodowania w wysokości 39.713.149,28 zł z tytułu szkody wyrządzonej spółce na skutek bezpodstawnego podwyższenia opłat legalizacyjnych od wodomierzy (sygn. akt I C 944/06). Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 4 października 2007 r. oddalił powództwo. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16 września 2008 r. oddalił apelację spółki. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 10 czerwca 2009 r., sygn. akt I CSK 65/09, odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

5.5.W 2009 roku Spółka wystąpiła z powództwem w trybie art. 357 1 kc. Powództwo zostało prawomocnie oddalone.

6.     poszukiwania inwestora strategicznego zakończone sukcesem. Spółka znalazła na początku 2007 r. inwestora gotowego zainwestować aż 60 mln zł (Fundusz Inwestycyjny oraz Bre Bank SA). Ponadto prowadzono rozmowy także z kolejnym inwestorem (Antoszkiewicz Company sp. z o. o.). 

 

2007 -Dzialania MSP vs METRON

1.Rozwiązanie Umowy leasingowej.

MSP w dniu 21.03.2007 r. rozwiązało umowę leasingową ze skutkiem natychmiastowym. Spółka zakwestionowała skuteczność rozwiązania umowy prywatyzacyjnej. Sądy prawomocnie oddaliły powództwo Spółki. 

2.Postępowanie o wydanie majątku:

2.1. MSP w czerwcu 2007 r. wdrożyło przed sądem postępowanie o wydanie
            przedsiębiorstwa, później zmodyfikowane o wydanie poszczególnych składników

       majątkowych. 

2.2.  W trakcie prowadzonego postępowania o wydanie majątku spółka wielokrotnie
            składała propozycje wydania przedsiębiorstwa w stanie w jakim go przejęła czyli w tzw. ruchu (funkcjonującego wraz z pracownikami). MSP nie wyraził woli na przejęcie przedsiębiorstwa prowadząc jednocześnie postępowanie o wydane niektorych składników majątkowych w tym głównie nieruchomości.  

2.3.  SP tłumaczy, że zmiana roszczenia przez SP ma na celu dążenie do tego aby nie
            doszło do przejęcia pracowników.

2007 - 2008 Wniosek o ogłoszenie upadłości

Na skutek rozwiązania umowy prywatyzacyjnej i braku porozumienia ze strony SP doszło do wycofania się inwestora. W efekcie doszło do złożenia w lipcu 2007 r. wniosku o ogłoszenie upadłości, który został oddalony ze względu na brak majątku na prowadzenie postępowania.

Orzeczenie zostało podtrzymane przez Sąd II instancji w styczniu 2008 r.

2008 Wniosek do MSP o przejęcie przedsiębiorstwa

Na skutek oddalenia przez Sąd wniosku o ogłoszenie upadłości i w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie majątku spółka w styczniu 2008 r. złożyła propozycję do MSP m. in. wydania majątku w stanie w jakim go przejęła.

MSP odrzucił tą propozycję uznając że jedyną formą przejęcia jest przejęcie niektorych skladników w drodze postępowania o wydanie majątku– w efekcie nie doszło do przejęcia majątku przez MSP.

W tej sytuacji spółka została zmuszona do kontynuowania działalności do czasu zakonczenia procesu o wydanie  majątku, który zobowiązana jest wydać w stanie nie pogorszonym  by nie narazić się na odpowiedzialność. za straty w majątku wartym wg szacunku ok 150-200 mln zl

 

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108/110

adres do korespondencji:

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (I p.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru