Menu

Innowacyjność

Innowacyjność

Wielu pracowników wdrażało nowe rozwiązania w życie fabryki. Już od 1945 tworzenie innowacyjnych rozwiązań było istotnym elementem działania firmy, w związku z czym już w 1952 roku powstała specjalna komórka wynalazczości. Rejestrowano od 79 do 173 projektów rocznie, projekty posiadające zdolność patentową zgłaszano do Urzędu Patentowego. Racjonalizatorzy pracujący na rzecz przedsiębiorstwa wdrażali projekty takie jak: specjalne tworzywo na tłoki do przepływomierzy (zastępujące tłoki grafitowe), czy zegar pierwotny minutowy. Wszystkie te wynalazki poprawiły zarówno jakość produkowanych wyrobów jak i ułatwiło proces produkcyjny. W celu rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwie prowadzono spotkania dyskusyjne mające na celu wymianę doświadczeń, organizowano liczne konkursy, przekazywano pracownikom informacje dotyczące prawa wynalazczego, wydawano także biuletyny tematyczne.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

W latach 1952-1958 główne czynności dotyczące kwestii BHP skupiały się na zabezpieczeniu technicznym maszyn i urządzeń. Później zainstalowano urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne poprawiające istotnie higieniczne warunki pracy. W 1964 roku rozpoczęto poszukiwania rozwiązań pozwalających na eliminację szkodliwych czynników z procesu produkcyjnego. W związku z tym na stacji prób zmniejszono o 80% występowanie rtęci (dzięki wprowadzeniu usprawnienia stworzonego przez pracowników firmy, tj. zastąpienia manometrów rtęciowych sprężynowymi). Każdy pracownik zostawał zapoznany z zasadami BHP, prowadzono intensywne instruktaże i szkolenia na stanowisku dotyczące tej tematyki, ponadto w książeczce pracownika każdy otrzymywał najnowsze instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W firmie opracowywano bezpieczne technologie, które pozwalały na realizację procesu produkcyjnego w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia pracowników. Dzięki podjętym działaniom częstotliwość wypadków w czasie pracy istotnie się zmniejszyła. 

Od roku 1945 działała biblioteka fachowa. W pierwszym okresie jej działania nabywano i udostępniano do korzystania poszczególnych działów literaturę fachową. Od 1957 roku zmieniono sposób myślenia i uznano, że dobór literatury jest dużo istotniejszy, aniżeli ilość pozycji. Pomimo tego w 1957 roku wielkość księgozbioru nie przekraczała 200 pozycji, a w toku uzupełniania wzrosła do 5216 sztuk. W skład biblioteki wchodzą książki techniczne, ekonomiczne, społeczno-polityczne, gospodarcze, encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki językowe, słowniki rzeczowe, atlasy, mapy itp. Biblioteka prenumeruje także wydawnictwa krajowe i zagraniczne rozprowadzane po firmie. Z zasobów biblioteki korzysta około 600 pracowników, część z nich zajęła się podnoszeniem kwalifikacji na specjalistycznych kursach zawodowych. 

Działalność kulturalna

W 1947 roku utworzono bibliotekę beletrystyczną składającą się z 260 pozycji książkowych przekazanych przez pracowników. W 1948 roku powstały w firmie zespoły artystyczne: muzyczny, teatralny, recytatorski, a ponadto taneczne zespoły dzieci i dorosłych mające do dyspozycji stroje regionalne oraz instrumenty muzyczne. W latach 50-tych stworzono świetlicę, przy której zorganizowano kwartet wokalny i „Kącik głośnego czytania”, prowadzono projekcje filmowe i działalność radiowęzła. Pod koniec lat 50-tych ograniczono działalność rozrywkową, w związku z czym sprzęt i kostiumy nieistniejących zespołów artystycznych przekazano na rzecz szkoły, rozwiązano także bibliotekę beletrystyczną. W latach 60-tych w firmie powstał punkt biblioteczny Książnicy Miejskiej. Audycje przekazywane za pomocą radiowęzła prowadzono od 1954 roku. Zachęcano pracowników do działalności kulturalnej poprzez udział w konkursach fotograficznych (dostrzegając zaangażowanie pracowników, stworzono im ciemnię fotograficzną), stworzono koło filatelistyczne, Klub Dobrej Książki, spotkania z lekarzem. Organizowano także wystawy, projekcje filmowe, spotkania z literatami, artystami i naukowcami. 

Podsumowanie

Wieloletnia działalność Metronu była pełna działalności innowacyjnej, oddolnych inicjatyw pracowniczych, chęci zwiększenia produkcji i podejmowania działań na rzecz poprawienia wspólnego bytu pracowników. Prowadzono także współpracę z ośrodkami naukowymi i kulturalnymi, wspierano zainteresowania pracowników, zachęcano ich do podnoszenia kwalifikacji m.in. poprzez udostępnianie literatury branżowej, szkolenia na miejscu pracy czy udzielanie pomocy w uzyskaniu tytułu mistrzowskiego. Wszystkie te działania miały na celu rozwój firmy, ciągłe doskonalenie jej funkcjonowania oraz podnoszenie jakości i estetyki produktów. Działalność firmy w okresie powojennym była jak na te czasy bardzo innowacyjna, kierowana zasadamiobecnymi w teraźniejszych realiach gospodarczych.  

Opracowała: Kinga Gabrych na podstawie: „50 lat Toruńskiej Fabryki Wodomierzy Metron”, kom. red. Bernard Rybacki i in., Toruńska Fabryka Wodomierzy "Metron", Toruń 1970.

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108/110

adres do korespondencji:

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (I p.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru