Menu

Wodomierze mieszkaniowe - warunki i sposób wbudowania

• Sposób wbudowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić pobór wody przedwodomierzem.

• Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny zkierunkiem przepływu wody przez wodomierz.

• Przewody przed i za wodomierzem powinny być ukształtowane w sposób zapewniającycałkowite wypełnienie przewodu wodą oraz uniemożliwiając gromadzenie się powietrzaprzed miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrząc zgodnie z kierunkiemprzepływu wody).

• W przewodzie ciepłej wody, w którym wbudowano wodomierz, nie może występowaćcyrkulacja wody.

• Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jakoodcinki proste, których długość nie może być mniejsza niż:

- przed wodomierzem, odcinek L ≥ 5 Dr (Dr- średnica przewodu-rury);

- za wodomierzem, odcinek L ≥ 3 Dr (Dr - średnica przewodu-rury);

 liczonej od czoła korpusu wodomierza do czoła gniazda zaworu odcinającego.

Warunek uznaje się za spełniony, jeśli wodomierz mieszkaniowy produkcji METRON-uzostanie wbudowany z wykorzystaniem łączników będących w wyposażeniu dodatkowymwodomierza (długość łącznika uznaje się za wymagany odcinek prosty przed i zawodomierzem).

• Sposób mocowania przewodów, przed i za wodomierzem powinien wyeliminować możliwość przenoszenia się na wodomierz naprężeni, drgań i wstrząsów, które mogą występować w instalacji.

• Tarcza liczydła wodomierza powinna być usytuowana w takim położeniu, aby odczyt mógł się dokonywać bez utrudnień (bez stosowania dodatkowych urządzeń lub narzędzi).

• Wodomierz powinien być zamontowany w pozycji pracy zgodnej z oznakowaniem podanym na tarczy przez producenta ( litera H - oznacza pozycję pracy wodomierza w poziomie,V - oznacza pozycję pracy wodomierza w pionie, natomiast występujące obok litery A, B lub C - oznaczają klasę obciążeń wodomierza).

• Jeśli jest to konieczne (np. dla ułatwienia odczytu) dopuszcza się montowanie wodomierza JS produkcji METRON-u w położeniu ukośnym (skręcenie nie większe, niż 90°) które to należy jednak traktować jako pionową pozycję zabudowy.

 

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108/110

adres do korespondencji:

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (I p.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru