list wprowadzający   |   certyfikaty  |   polityka jakości   |   polityka środowiskowa

 

System zarządzania jakością jest zasadą każdego działania procesowego w Firmie, która nierozerwalnie wplata się w jej strategię rozwoju.
Celem naszym jest projektowanie, wytwarzanie i dostarczanie klientowi wyrobów oraz usług zgodnych z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości, wymaganiami prawnymi zaspakajające jego potrzeby i oczekiwania.
Utrzymanie ciągłej satysfakcji klientów i uzyskanie korzyści finansowych z działalności firmy realizujemy poprzez cele jakościowe:

  • rozwój firmy oparty na stałym kontakcie z klientem oraz ciągłym poznawaniu jego potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów,
  • umacnianie konkurencyjnej pozycji Firmy na rynku opomiarowania i rozliczeń mediów,
  • zapewnienie klienta, że wymagania jakościowe wyrobu będą spełnione poprzez dostosowanie ich, do zmieniających się warunków otoczenia.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • identyfikowanie się kierownictwa firmy i każdego pracownika ze strategią firmy, której zarządzanie jest oparte m. in. o System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000,
  • doskonalenie współpracy z dostawcami i klientami,
  • organizację takiego środowiska pracy, które pozwoli naszym pracownikom na stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji,
  • zakomunikowanie Polityki Jakości wszystkim pracownikom firmy,
  • wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych w wyrobach, doskonalących wartości funkcjonale i użytkowe

Pełną realizację Polityki Jakości zapewnia funkcjonujący w METRON Sp. z o.o. System Zarządzania Jakością, który spełnia wymagania normy ISO 9001:2000 oraz zobowiązanie się Kierownictwa do respektowania wszystkich ustaleń w tym zakresie.
Decyzja wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Prezesa Zarządu, potwierdzona podpisem złożonym poniżej.


 

 

 

list wprowadzający   |   certyfikaty  |   polityka jakości   |   polityka środowiskowa