list wprowadzający   |   certyfikaty  |   polityka jakości   |   polityka środowiskowa

 

Podstawą wszystkich działań podejmowanych w naszej Firmie, jednoznacznie wynikających i nierozerwalnie wplatających się w strategię rozwoju, jest dbałość o środowisko naturalne.
Celem naszym jest dostarczenie klientowi wyrobów i usług na najwyższym poziomie zapewniającym zadowolenie oraz przekonanie co do dbałości o środowisko naturalne.
Polityka Środowiskowa realizowana w naszej Firmie jest odpowiednia do wpływu i skali oddziaływań na środowisko. Stanowi podstawę do ustalania celów i zadań środowiskowych.

Cele środowiskowe METRON Sp. z o.o.

 • produkcja wyrobów służących do racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych,
 • ochrona wód powierzchniowych i podziemnych,
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • ochrona gleby przed ujemnym oddziaływaniem odpadów powstających na terenie Fabryki,
 • ograniczenie powstawania i przenikania do środowiska hałasu,
 • racjonalne użytkowanie materiałów, energii i wody.

Deklaracja kierownictwa

Zobowiązujemy się do stałego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez rozwój firmy w oparciu o:

 • identyfikowanie się kierownictwa firmy i każdego pracownika ze strategią firmy, której zarządzanie jest oparte m.in. o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z ISO 14001,
 • zakomunikowanie Polityki Środowiskowej pracownikom Fabryki,
 • przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących środowiska naturalnego,
 • ciągłe poznawanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • planowanie i realizację programów środowiskowych,
 • projektowanie wyrobów w sposób, który pozwoli zminimalizować ich wpływ na środowisko podczas produkcji, użytkowania i likwidacji,
 • stosowanie systemu oceny dostawców zapewniającego dostawę towarów spełniających wymagania klienta i o minimalnym wpływie na środowisko naturalne,
 • organizację takiego środowiska pracy, które pozwoli naszym pracownikom na stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji a także świadomości ekologicznej.

Pełną realizację Polityki Środowiskowej zapewnia funkcjonujący w Metron Sp. z o.o. System Zarządzania Środowiskowego, który spełnia wymagania normy ISO 14001, a także zobowiązanie Kierownictwa do respektowania wszystkich ustaleń w tym zakresie.
Polityka Środowiskowa jest udostępniana publicznie.

Toruń, dnia 12.05.2001r.

 

list wprowadzający   |   certyfikaty  |   polityka jakości   |   polityka środowiskowa